Šluknovský zámek

Šluknovský zámekHistorie šluknovského zámku se poprvé datuje přibližně kolem roku 1565, kdy Jiří ze Schleinitz odkázal tvrz Šluknov, poplužní dvůr s poplužím a městečko s vesnicemi synům Haugoldovi, Janovi, Arnoštovi a Jindřichovi. V roce 1566 si bratři dědictví rozdělili.

Panství Šluknov obdržel Arnošt ze Schleinitz. Bylo to město Šluknov s dřevěným panským sídlem k němuž přináležel pivovar, sladovna a zahrada, kde se pěstoval chmel, dále vesnice Císařský, Rožany, Kunratice , Knížecí, Panský, Království, Jiříkov, rytířské léno Fukov, Horní Křečany. V Horní Lužici ležící Ober-Friederdorf, Ebersbach a Nieder-Oderwitz. Na místě původní tvrze budoval v letech 1566-1573 sídlo ve stylu saské renesance. Po velkém požáru Šluknova r. 1577 upadl Arnošt do těžké finanční situace, na pokrytí dluhů nestačilo ani 35.000 kop míšeňských , které mu zapůjčila jeho žena a která se tak zároveň stala právoplatnou spolumajitelkou šluknovského panství.

Po její smrti bylo nutno vypořádat věřitele, a tak rozhodnutím zemského soudu přešlo šluknovské panství roku 1607 do rukou Albrechta ze Schleinitz (syn Jana ze Schleinitz), který za ně zaplatil 68.000 kop míšeňských.

V roce 1618 se majitelem stal Ota Starschedel rytíř ze Starschedelu. Bohužel jako katolík stál na straně českých stavů a tak jeho majetek propadl pobělohorským konfiskacím.

V roce 1623 královská komora prodala Šluknov Wolfgangu hraběti Mansfeldovi za 105.000 kop míšeňských. To už byl na panství Šluknov starý a nový zámek, město s předměstím, tři dvory poplužní, třináct mlýnů, pivovar a osm vesnic. Roku 1635 získal Mansfeld darem sousední panství Lipová (také po konfiskaci).

Po smrti jeho bezdětného syna Karla Adama (1622) přešel majetek na jeho sestry. Ty si ho po krátké době společné vlády rozdělily a Šluknov získala Žofie Anežka provdaná Ditrichsteinová. Po její smrti v roce 1677 převzal panství její syn Filip Zikmund. V roce 1716 po jeho smrti zdědila panství jeho dcera z prvního manželství Marie Ernestina.

Roku 1721 se ovdovělá Marie Ernestina provdala za Aloise Tomáše, hraběte z Harrachu. Tím se panství Šluknov ocitlo na 150 let v majetku rodu Harrachů. V roce 1745 dědí panství její mladší nevlastní syn Ferdinand Bonaventura II., hrabě z Harrachu. Zřejmě za jeho správy se stal zámek střediskem úřednického personálu.

V letech 1818-1829, za vlády Jana Nepomuka z Harrachu, došlo k významným stavebním úpravám, ve kterých pokračoval po jeho smrti v roce 1829 i nový majitel Arnošt Kryštof. Posledním Harrachem na Šluknovském zámku byl František Arnošt, který v roce 1876 prodal panství saskému komerčnímu radovi a poslanci Alfrédu Grumbtovi. Jeho potomci drželi Šluknov až do roku 1935, kdy se posledním majitelem zámku stal Ervín Leopold Nostitz-Rieneck.

Po roce 1945 byly v zámku umístěny muzeum, knihovna stavební úřad a archiv MěNV.

Požár zámku v roce 1986

2.dubna 1986 z důvodu poruchy na elektrickém topení vypukl v zámku požár, který zcela zničil krov včetně krytiny střechy, celé třetí patro a značnou část druhého patra. Vodou došlo k narušení i prvního patra a suterénu. Z krovu a půdních prostor se nezachovalo nic, pouze samostatně stojící ozdobné štítové zdi. Ve třetím patře zůstaly zachovány pouze obvodové zdi. Stropní konstrukce ve 3. patře byly zničeny až na dvě klenby zcela, ve druhém patře asi z poloviny, stejně tak i podlahy, které byly převážně parketové. Poškozena byla i některá unikátní kachlová kamna. Zničena byla všechna okna i dveře.

V 90. letech minulého století bylo provedeno statické zajištění objektu, nové hurdiskové stropy ve druhém a třetím patře. Byl zhotoven nový krov s krytinou z osinkocementových šablon na prkenné bednění. Další práce zastavil nedostatek financí a během let začal zámek i s přilehlým parkem chátrat.

Situace se začala zlepšovat v novém tisítiletí. V letech 2000-2001 byla zpracována kompletní projektová dokumentace. V roce 2005 byla zahájena celková rekonstrukce zámku. Rok poté byly dokončeny práce v přízemí zámku. Celková obnova budovy byla dokončena v roce 2008. A tak byl 28. černa 2008, u příležitosti II. šluknovských slavností, zámek slavnostně otevřen veřejnosti. V roce 2009 byla provedena úprava zámeckého parku, vstupní brány i oprava a dozdění ohradních zdí.

V prostorách zámku se nachází informační centrum s možností prohlídky zámku, kavárna s cukrárnou, obřadní síň, zasedací místnost, muzeum lesnictví a myslivectví a další.

Několik fotografií z minulosti :