Křížová cesta

Křížová cesta ve Šluknově se nachází na Křížovém vrchu.
– Křížová cesta je zpracování událostí , které se podle křesťanské tradice odehrály během cesty Ježíše Krista od Pilátova soudního stolce až po jeruzalémské popraviště horu Kalvárii ( Golgotu ).

Její základní výstavba probíhala v letech 1738 až 1756 , v rozsahu dvanácti sloupků zastavení I-XI a XIII , kříže XII, kaple Božího hrobu XIV, grotty sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanské zahrady. Podle pověsti s její výstavbou započal pivovarnický tovaryš Anton Drosel, který se při putování za prací zavázal slibem, že pokud ve Šluknově nalezne práci a domov, vystaví na čedičovém kopci křížovou cestu. Práci si našel v panském pivovaru a díky tomu si mohl založit i vlastní domácnost. S výstavbou křížové cesty začal sám na místě nynější Petrovy jeskyně. Postupně se našli další dobrovolníci a přispěvatelé – jak o tom svědčí fundační nápisy na zastaveních (č. IX nase nápis A.M.IN …, č. X – úctyhodným H. Tobiasem Fürlichem, č. XIV – p. Heinrichem Grohmanem a Josefem Triefelem ). a tak mohla být 22.července 1756 křížová cesta vysvěcena.

K dalšímu rožšíření došlo v roce 1770, kdy byla na místě dřevěného kříže vystavěna kaple Kalvárie.
Asi v letech 1860-1870 byla postavena kaple Žaláře Krista.
V roce 1872 kaple Poslední večeře.
V roce 1925 kaple Bičování Krista.
V letech 1899-1902 probíhaly v areálu křížové cesty parkové úpravy a to především vysazováním alejí a doplňující vysoké zeleně.

V současné době tvoří areál křížové cesty čtrnáct zastavení, z nichž posledním je kaple Kalvárie na vrcholu kopce. V nice centrální části stavby bylo instalováno kamenné polychromované sousoší Kalvárie – Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Zastavení č. XIV pak tvoří kaple Božího hrobu se sochou Krista. Zastavení jsou zhotovena ze žuly.

Mezi další útvary patří grotty se sv. Petrem a sv. Maří Magdalénou. Jde o dvě částečně zděné a částečně tesané grotty ve sklaním podloží. Grotta se sv. Petrem je situována při vstupu do areálu, jeskyně s Maří Magdalénou je umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie. Původně byly obě vyzdobeny pískovcovými sochami v životní velikosti.

Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jedná se o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. Zahrada je obehnána kovovým tepaným plůtkem.
– Getsemanská zahrada – nachází se v Jeruzalémě na úpatí Olivetské hory. Podle Bible je to místo, kde Ježíš probděl modlením poslední noc před zatčením a ukřižováním.

Posledními objekty jsou pak kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista.

Neméně významnou složkou Křížového vrchu je i jeho zeleň, a to především tři stromové aleje. První tvoří lípa velkolistá a srdčitá a vede podél křížové cesty. Druhá vede od Getsemanské zahrady k bočnímu vstupu na hřbitov. Třetí je s druhou rovnoběžná a vede podél vrcholové cesty.

V předpolí Křížové hory byly vybudovány v průběhu existence i pomníky padlým a nezvěstným z I. a II. světové války a památníček Fridrichu Schillerovi.

Dříve se na Křížové hoře konaly kolem 20. července slavnosti vysvěcení křížové cesty (tzv. Kreubergfest), a to procesím a pobožností na Křížové hoře.

Několik historických fotografií :

Rekosntrukce křížové cesty proběhla v letech 1995-2005 a byla financována městem.
Znovu vysvěcena byla 10.9.2005 šluknovským farářem Pavlem Procházkou.

Deset dochovaných původních dřevěných reliéfů jednotlivých zastavení bylo restaurováno.

Dvanáct nových dřevěných replik vyřezali z lipového dřeva šluknovští řezbáři Jiří Nykodým a Jiří Matěják.

Několi fotografií ze současnosti :