Revoluční rok 1848 a jeho odraz ve městě

V tomto roce bylo zrušeno poddanství a do státního aparátu, hospodářství a průmyslu byly zavedeny nové formy řízení. Překotná industrializace byla zaměřena především do pohraničních oblastí, v nichž bylo velké nerostné bohatství, lesy, laciná vodní energie i dostatek pracovníků. Pohraničí bylo z velké části německé, takže se střetávaly zájmy německých podnikatelů se zájmy novodobé české buržoasie. Německá buržoasie  byla pro státní centralismus, pro jednotlivé zákonodárství, jednotnou státní správu i pro větší celní jednotky. Měla daleko širší hospodářské působiště i širší hospodářský a politický rozhled. V podstatě jí šlo o vytvoření velkého hospodářského celku pod německým státním vedením, s velkým a širokým vnitřním trhem. Patrimoniální (obecní) správa byla zrušena a nahrazena správou státní. Místo rychtářů, dosazovaných vrchností, jsou voleni starostové. Živnostenské a průmyslové podnikání se vymanilo z područí omezujícího cechovního zřízení a nabralo náležité tempo.

I ve Šluknově byly zřízeny Národní gardy (18. března 1848). Staří veteráni i městská honorace v parádních stejnokrojích vykonali řadu přehlídek a  slavnostních svěcení praporů, cvičili se v zacházení se zbraní a posléze i vykonávali pořádkovou službu.

Šluknov se během druhé poloviny 19. století stává významným střediskem průmyslového podnikání, i když po neblahém požáru v roce 1838 je zastiňován svými soky Rumburkem a Varnsdorfem. Šluknovský velkostatek však upadl do hospodářských potíží a tak poslední šlechtický majitel se rozhodl k jeho odprodeji. Drážďanský velkoobchodník Arnošt Grumbdt se stává 10. ledna 1876 majitelem zámku a veškerého jeho příslušenství (3055 ha půdy, 3 lesní revíry, produkující kolem 7200 plm dřeva, pila, pivovar, kamenolom). Za cenu jednoho milionu rakouských zlatek.

Blízkost zemské hranice umožňovala obchodní styk a nezákonný směnný obchod  přes hranice obohacoval zdejší obchody pašovaným spotřebním zbožím,  které bylo u sousedů lacinější. Toutéž cestou proudilo do Německa zboží výhodně tam zpeněžované. Od počátku  20. století bylo ve Šluknově registrováno 621 drobných živnostníků a samostatných podnikatelů. Ve Šluknově se pořádaly pravidelně i rozsáhlé hospodářsko-průmyslové výstavy, seznamující s výrobou i s výrobky výběžku, něco na způsob regionálního veletrhu. Tyto výstavy zabíraly areál nynější školní jídelny, prodejny železářství i pozemků za základní školou.